Svátosti

O jaké svátosti se chcete dozvědět víc?

Velikonocni

Svatý křest

Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a hříchy osobní.

Křest je svátost, kterou chtěl a ustanovil Ježíš Kristus.

O křest můžete požádat kněze nebo ve farní kanceláři.

Křest dospělého

předchází mu katechumenát - tj. období přípravy. Katechumen si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování.

Křest školní mládeže

požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude pokřtěno

Křest malých dětí

  • Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček!
  • Důležitá je příprava rodičů - nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.
  • Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte Oddací list rodičů.
  • Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
  • Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů.
  • V naší farnosti křtíme vždy 2. a 4. sobotu v měsíci, příprava je v týdnu před. Vždy ve středu v 9 hodin nebo v sobotu v 9.30 hodin

Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdaní nebo uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo znovu oddaní, může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Ovšem rodiče si musí uvědomit, že tento stav není ideální. Řídíme se Ježíšovými slovy:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,14)

Kmotrové: kmotr může být jeden nebo i více. Křestní kmotrové mají být přesvědčení křesťané, sami již pokřtění a biřmovaní, svobodní nebo církevně sezdaní. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku.

© design Max portman 2005